Ewidencja ludności,dowody osobiste i rejestr wyborców
25 września 2019

NADANIE NUMERU PESEL – proszę drukować dwustronnie

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I POBYTU CZASOWEGO

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY I CZASOWY

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ Z REJESTRU PESEL

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO -drukować dwustronnie

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA E-DOWODU

REJESTR WYBORCÓW

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#meldunek-i-wybory

ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

ZAŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE PEŁNY ODPIS DANYCH OSOBY PRZETWARZANYCH W REJESTRZE DOWODÓW OSOBISTYCH