Podatki
19 lipca 2019

Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego, o użytkach rolnych, o niezaleganiu w opłacaniu podatków

Wzory informacji dla osób fizycznych:

Wzory deklaracji podatkowych dla osób prawnych:

Podatek od nieruchomości:

Podatek leśny:

Podatek rolny:

Podatek od środków transportowych:

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym: