Usługi door-to-door dla mieszkańców gminy Wilga
12 listopada 2021

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią od 1 maja 2021 roku na terenie gminy Wilga rozpoczyna się realizacja świadczenia usług indywidualnego transportu door-to-door czyli od „drzwi do drzwi”, które skierowane są do mieszkańców gminy z potrzebą wsparcia mobilnego.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz seniorów 60+, potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności, w szczególności do:

 • osób z ograniczoną sprawnością: poruszające się na wózku, poruszające się
  o kulach, niewidome, słabowidzące;
 • osób zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
 • osób mających ograniczone możliwości rozwoju zawodowego;
 • posiadające ograniczone możliwości w zakresie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Projekt, w pierwszej kolejności, przewidziany jest dla osób, które ukończyły 18 lat
i posiadają orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności. Z usługi mogą korzystać także osoby które takiego orzeczenia nie posiadają, ale ze względu na stan zdrowia, wiek lub inne czynniki stałe lub czasowe powodują utrudnienia w samodzielnym poruszaniu się.

Celem projektu jest  zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej  użytkowników
i użytkowniczek usługi transportowej door-to-door z terenu Gminy Wilga poprzez zapewnienie dostępności do:

 • zatrudnienia;
 • oraz usług publicznych takich jak usługi: opiekuńcze, edukacyjne, zdrowotne,
  a także umożliwiające korzystanie z dóbr kultury.

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, mająca kłopoty w samodzielnym poruszaniu się, będzie mogła korzystać:

 • bezpłatnie z usługi transportowej wraz z opiekunem,
 • asystentką osoby niepełnosprawnej,
 • lub psem asystującym.

Osobom, które będą potrzebować wsparcia w poruszaniu się podczas świadczonej usługi, dodatkowo będzie udzielać pomocy osoba zatrudniona na stanowisku asystentki/asystenta w dotarciu do i z samochodu.

Zgodnie z założeniami projektu, usługa transportowa door-to-door dla uprawnionych osób, będzie świadczona na terenie gminy Wilga nieodpłatnie od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje związane z realizacją usługi są zawarte w Regulaminie świadczenia usług oraz Koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie gminy Wilga.

Załączniki:

 1. Regulamin usług indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców gminy Wilga z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, wraz z załącznikami;
 2. Kompleksowa Koncepcja Organizacji Usług Transportowych Door-To-Door Gminy Wilga