Oświata
25 lipca 2019

Do zadań oświaty należy:

 • Wyplata stypendiów o charakterze socjalnym oraz zasiłków szkolnych z tytułu zdarzenia losowego
 • Przyznawanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
 • Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu kosztów dowożenia uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych, do placówek oświatowych na terenie gminy Wilga
 • Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 • Dofinasowanie wyposażenia szkól w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe
 • Dofinansowanie dla uczniów niepełnosprawnych zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”
 • Realizacja programu „Posiłek w szkole i w  domu”
 • Realizacja programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
 • Realizacja programu dla szkół „Aktywna tablica”
 • Prowadzenie postępowań  z zakresu uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Kontrola realizacji obowiązku nauki oraz rekrutacji do szkół
 • Prowadzenie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO)

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Dowożenie uczniów

Zasiłki szkolne

Stypendia szkolne

Pomoc zdrowotna

Młodociani pracownicy